nadruki

nadruki Łódź, tampondruk Łódź, tampodruk Łódź, druk tamponowy Łódź, nadruki na przedmiotach Łódź, drukowanie na przedmiotach Łódź, nadruki reklamowe Łódź

Me­to­da wy­ko­ny­wa­nia nadruków z zastosowaniem druku tamponowego jest je­dną z najnowszych klasycznych technik poligraficznych. Co prawda zasada druku tamponowego była wykorzystywana w celach zdobniczych już w XVIII wie­ku lecz jej zastosowanie w przemyśle sięga zaledwie lat 70-tych ubiegłego stulecia.

Firma "Maciej Kałwiński Druk Tamponowy" zajmuje się tampondrukiem od 1991 ro­ku, co ozna­cza, że jest to prawdopodobnie pierwsza firma tego typu dzia­ła­ją­ca w Łodzi . Wiąże się z tym długoletnie doświadczenie poparte współ­pra­cą z wieloma agencjami reklamowymi i bezpośrednimi klientami.

nadruki Łódź, tampondruk Łódź, tampodruk Łódź, druk tamponowy Łódź, nadruki na przedmiotach Łódź, drukowanie na przedmiotach Łódź, nadruki reklamowe Łódź

Te­chni­ka tam­pon­dru­ku po­le­ga w naj­wię­kszym skró­cie na prze­no­sze­niu za­pro­je­kto­wa­ne­go wzo­ru z ma­try­cy powle­czo­nej spe­cja­lną far­bą na prze­dmiot. Od­by­wa się to przy po­mo­cy si­li­ko­no­we­go stem­pla - tam­po­nu. Tampon jest miękki i ela­sty­czny, więc do­sto­so­wu­je się do wszel­kich krzy­wizn i nie­re­gu­lar­no­ści przed­mio­tu.
To największa przewaga druku tamponowego nad innymi technikami druku. Dzięki możliwości doboru farb, twardości i kształtu tamponów uzyskujemy dużą uniwersalność.

Wykonujemy nadruki na przedmiotach z tworzyw sztucznych (również z polietylenu i polipropylenu), szkła, ceramiki, metali, drewna, skóry, kartonu, na powierzchniach lakierowanych itd. Oczywiście przy nietypowych podłożach zawsze warto zrobić próbę.

Nadruki wykonujemy wyłącznie farbami dwuskładnikowymi, utwardzanymi chemicznie, dzięki czemu są trwałe i odporne na uszkodzenia.

Współpracujemy z agencjami reklamowymi jako podwykonawca. Zlecają u nas prace producenci opakowań, okuć kaletniczych, ceramiki, zabawek, akcesoriów motoryzacyjnych i innych przedmiotów wymagających zadrukowania. Otrzymujemy też dużo zleceń od indywidualnych klientów.


warunki techniczne

Nadruki wykonujemy na podstawie projektów graficznych zamienionych na krzywe w formatach .cdr, .ai, .pdf. Według tych projektów powstaje matryca, używana również przy powtórzeniach nakładów. Kolor dobieramy wg. wzornika PANTONE, CMYK lub wg. dostarczonej próbki.
Wielkość oraz umiejscowienie nadruku zawsze uzgadniamy z klientem. Możliwy jest druk obrazów rastrowych o gęstości rastra od 90 lpi do 133 lpi. Głównym ograniczeniem jest pole zadruku, które u nas dla powierzchniach zbliżonych do płaskich wynosi około 75 x 75 mm.
Oferujemy krótkie terminy i rozsądne ceny. W pracowni dysponujemy trzema półautomatami tampondrukowymi z możliwością druku od 1 do 4 kolorów w jednym cyklu.


przykłady nadruków: